Обществени поръчки до 30.09.2014 г.

Â
Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
ОПп-021-2014 - Избор на изпълнител на дейности за информация и публичност“ по проект „Компетентна и ефективна администрация на Община Плевен“по Договор № М13-22-117/07.08.2014 г 21 Октомври 2014
ОП 020 - 2014/17.10.2014 г. - Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Аварийно укрепване на възникнали свлачищни процеси засягащи северна и западна диги на „Клетки за неопасни отпадъци” към проект Реализация на инженеринг (проектиране и строит 17 Октомври 2014
ОП 019 - 2014/16.10.2014 г. - „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен” 16 Октомври 2014
ОП 018-2014/15.10.2014 Обществената поръчка„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИНВЕСТИЦИОННО СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мреж 15 Октомври 2014
ОП 017-2014/15.10.2014 Oбществената поръчка:ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИНВЕСТИЦИОННО СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ: „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни во 15 Октомври 2014
ОП 016-2014/15.10.2014 Обществената поръчкаПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ПЛЕВЕН – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”, ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 Г.” 15 Октомври 2014
ОП 015-2014/10.10.2014 - „Охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ на 8 броя обекти собственост на Община Плевен” 10 Октомври 2014
ОП 014-2014/07.10.2014 - „Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за учрежденията на бюджетна издръжка в община Плевен” 07 Октомври 2014
ОП 012-2014/06.10.2014 г. „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции” 06 Октомври 2014
ОП 011-2014/03.10.2014 г. "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Плевен" 03 Октомври 2014
Copyright 2013 Община Плевен - Обществени поръчки - до 30.09.2014г.
slots games - slots-games.org