Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация

Услуги от категория строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация

Заглавие
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране.
Издаване на скици за недвижими имоти
Издаване на удостоверения по чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).
Поправка на кадастралния план ( за населените места от община Плевен)
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот.
Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Издаване на разрешение за ползване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства за строителни площадки
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лица
Copyright 2013 Община Плевен - Център за обслужване на граждани
slots games - slots-games.org