Архитектура, градоустройство и градски дизайн

Заглавие
Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект
Заверка на копие на документ от технически архив
Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
Издаване на разрешение за строеж
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.
Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри пред обект за хранене и развлечение на територията на община Плевен
Издаване на схема за разполагане и на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения обслужващи търговията, транспорта и рекреацията,на територията на община Плевен
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Издаване скица-виза за проучване и проектиране
Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
Copyright 2013 Община Плевен - Център за обслужване на граждани
slots games - slots-games.org