Управление на собствеността

Услуги от гатегория управление на собствеността


Заглавие
Издаване на дубликати и заверени копия от документи
Издаване на заверен препис на договор за покупко-продажба на жилище
Издаване на нотариален акт за имот на собственици от отчуждени имоти
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Издаване на удостоверения за застроена площ, идеални части и вид на жилище
Издаване на удостоверения по реда на ЗУПГМЖСВ (Закон за жилищните влогове)
Отдаване под наем на помещения без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза
Предоставяне за управление на имоти и вещи общинска собственост за нуждите на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури
Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физически или юридически лица
Продажба на жилищни и нежилищни имоти-общинска собственост чрез публичен търг
Продажба на жилищни имоти на наематели
Продажба на земя –частна общинска собственост на собственик на законно построена върху нея сграда
Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
Учредяване на право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти-общинска собственост
Учредяване на право на ползване върху недвижими имоти-общинска собственост
Copyright 2013 Община Плевен - Център за обслужване на граждани
slots games - slots-games.org