Търговия туризъм транспорт

Услуги от категория търговия туризъм транспорт

Заглавие
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване, и издаване на удостоверение
Вписване на промяна обстоятелствата на категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
Заверка на един брой маршрутно разписание за осъществяване на специализиран превоз на пътници
Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали
Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки
Издаване на дубликат на заповед за категоризация
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
Изплащане на разходи на военнопострадали и военноинвалиди за пътуване с автобусен транспорт
Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Copyright 2013 Община Плевен - Център за обслужване на граждани
slots games - slots-games.org