Център за обслужване на граждани

цаог

ДОБРЕ ДОШЛИ

В

ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Центърът за административно обслужване на гражданите ( ЦАОГ) е открит през 2007 г. в изпълнение на приоритетните задачи и основни дейности на общинска администрация Плевен, за повишаване качеството на предлаганите административни услуги, удовлетворяващи в максимална степен обществените потребности.

Центърът извършва административни услуги на принципа “На едно гише”. Има ясно и разбираемо обозначение. Леснодостъпен и е създадена възможност за обслужване на всички потребители. Оборудван е с модерна компютърна техника и специализиран софтуер. Разполага с квалифицирани специалисти, които работят при спазване на всички законови разпоредби и прилагат при осигуряването на услуги приетите норми на етичност, безпристрастност и равнопоставеност.

В ЦАОГ имате възможност да подадете вашите въпроси, идеи, сигнали и предложения към ръководството на общината. За целта в салона на центъра са поставени пощенски кутии.

За ваше улеснение на сайта на община Плевен в раздел „онлайн услуги” можете да се информирате за електронните услуги, които предлага общинската администрация.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес: пл.”Възраждане” №4

Работно време: понеделник-петък 08:30ч. – 17:00ч. Почивка: 12:30ч. – 13:00ч.

Телефони за контакт: 064 / 822411 - информация

064/ 822412 – каса


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

В центъра за административно обслужване функционират 6 работни места със следните административни услуги:

Фоайе- „Информация” и “Каса”

Работни места № 1, № 2 и № 3 - Общо деловодство:

Заявления за ползване на зали

Работни места №4, № 5 и № 6 - Административно-технически услуги

Заглавие
Изплащане на разходи на военнопострадали и военноинвалиди за пътуване с автобусен транспорт
Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Издаване на дубликати и заверени копия от документи
Издаване на заверен препис на договор за покупко-продажба на жилище
Издаване на нотариален акт за имот на собственици от отчуждени имоти
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
Издаване на удостоверения за застроена площ, идеални части и вид на жилище
Издаване на удостоверения по реда на ЗУПГМЖСВ (Закон за жилищните влогове)
Отдаване под наем на помещения без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза
Предоставяне за управление на имоти и вещи общинска собственост за нуждите на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури
Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физически или юридически лица
Продажба на жилищни и нежилищни имоти-общинска собственост чрез публичен търг
Продажба на жилищни имоти на наематели
Продажба на земя –частна общинска собственост на собственик на законно построена върху нея сграда
Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
Учредяване на право на надстрояване или пристрояване върху недвижими имоти-общинска собственост
Copyright 2013 Община Плевен - Център за обслужване на граждани
slots games - slots-games.org