ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН”

Общинската администрация има изключително важна и отговорна задача за постигането на устойчиво развитие и подобряване на средата и качеството на живот в общината, тъй като компетентното и ефективно изпълнение на задълженията на общинската администрация е предпоставка за развитие на икономиката, бизнеса и за по-добро взаимодействие с гражданите. Динамичната среда, в която се осъществява работният процес на служителите на общината и все по-високите изисквания към тях, налагат постоянно обновяване и задълбочаване на техните знания както в специфични, така и в ключови компетенции.

Проектът е с продължителност 12 месеца, считано от 07.08.2014 г., на стойност 169 955, 56 лв. със 100% безвъзмездно финансиране.

Изпълнява се по Договор за ПБФП №M13-22-117/07.08.2014 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”.

Общата цел на проекта е насочена към повишаване на капацитета и ефективността на администрацията в Община Плевен. Дейностите по проекта са насочени към усъвършенстване на общинската администрация и качествено, ефективно и ефикасно обслужване на гражданите и бизнеса.

Специфичните цели са ориентирани към:

1. Провеждане на специализирани обучения с цел повишаване на компетенциите наслужителите на общината;

2. Провеждане на обучения за подобряване на ключовите компетенции.

Очакваните резултати от настоящия проект се изразяват в проведени 4 обучения от Каталога за 2014 г. на Института по публична администрация с обучени 60 служители на Община Плевен, на следните теми:

-         Управление на промяната и организационното развитие - служители на ръководни позиции;

-         Прилагане на Закона за защита на класифицираната информация - служители с ръководни и експертни функции в администрацията, които имат отговорности по защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп.

-         Разбиране за рисковете и тяхното управление -  експерти, изпитващи рискове в своята дейност ;

-         Процедури за предоставяне на услуги и тяхното моделиране -  експерти, чиято дейност е свързана с управление на данни, услуги и работни процеси.

Както и проведени 5 (пет) специализирани обучения и 250 обучени служители по специално избраните теми:

-         Конфиденциалност и информационна сигурност - ръководители и експерти от общинските администрации, чиято дейност е свързана с управление на информация, услуги и работни процеси;

-         Ораторски и презентационни умения - ръководители и експерти;

-         Управление на конфликтни ситуации - ръководители и експерти;

-         Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции: ръководители и експерти;

-         Правен режим на регулиране на информационните технологии- ръководители и експерти.

Обученията в настоящия проект са подбрани, така че да допълват и надграждат придобитите умения на служителите в Общината, от обученията проведени по проекти:

-          „Повече знания за по-качествено административно обслужване“, Договор за БФП № А12-22-121/10.05.2013

-         „Подобряване ефективността и функционалността на общинската администрация“, Договор за БФП № 12-11-48/08.11.2012 г.


Copyright 2013 Община Плевен - ПРОЕКТ „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН”
slots games - slots-games.org