Писмо с изх.№ ТСУиС-94Б1452-1/28.06.2016г.

Публикуван на Четвъртък, 21 Юли 2016
Писмо с изх.№ ТСУиС-94Б1452-1/28.06.2016г.
 
ДО
БОРИС ДОНЧЕВ ИВАНОВ
УЛ.”ХАН АСПАРУХ” №18, ЕТ.2, АП.2
ГР.ПЛЕВЕН
РАЙКО ДОБРИНОВ ТОШЕВ
УЛ.”ЦАР КАЛОЯН” №10, ЕТ.3, АП.4
ГР.ПЛЕВЕН
ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ МАРИНОВ
ЗВЕЗДЕЛИНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
ЖК”ДРУЖБА”, БЛ.215, ВХ.Д, ЕТ.2, АП.2
ГР.ПЛЕВЕН
ПЕТЪР АНАСТАСОВ ПЕТРОВ
УЛ.”АРХ. ЙОРДАН МИЛАНОВ” №38, ЕТ.5, АП.16
ГР.СОФИЯ, Р-Н „ЛОЗЕНЕЦ”
АНАСТАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ
БУЛ.”ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” №79
ГР.СОФИЯ
 
КОПИЕ ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
НИНКН - СОФИЯ
 
Уважаеми дами и господа,
Комисия, назначена със Заповед №РД-12-146 от 26/02/2016г. на Зам. кмета на Община Плевен извърши оглед на сградите – паметници на културата, разположени от двете страни на ул. „В. Левски” и установи състоянието на обектите.
Сградата с административен адрес: ул. „Васил Левски” №127, разположена в УПИ ІІІ-3284, кв.344а по плана на гр. Плевен е недвижима културна ценност /НКЦ/, с №8 съгласно Данните от Националния регистър  на недвижимите културни ценности - недвижими паметници на културата/ предоставени с писмо № 0800-965(3)/11.01.2016г от НИНКН-София. Сградата е архитектурно-строителна НКЦ с предварителна категория – „за сведение” и е елемент на „групов паметник на културата”.
Сградата е ъглова, с фасадни стени към ул. ”В. Левски и ул. „Цар Калоян”. Ъгълът между двете фасади е скосен. Към настоящия момент сградата е с лошо състояние на ъгловата фасадна стена и фасадната стена към ул. „Васил Левски”. Заличена е пластиката на ъгловата фасадна стена: унищожена е рустиката на пиластрите на партерния етаж, премахнати са мазилковите гирлянди върху пиластрите на ІІ жилищен етаж, унищожени са двойките конзолки между пиластъра и главния корниз, унищожена е декорацията на триъгълния фронтон, унищожен е мазилков декор – венец, под триъгълния фронтон. Фасадната стена към ул. „В. Левски” също е в лошо състояние: обрушени са мазилките, мазилковият декор на ІІ етаж, както и всички корнизи при пиластъра до калканната стена със съседен УПИ ІV-3283, кв.344а по плана на гр. Плевен. Водоотвеждането на съседната сграда – ул. „В. Левски” №125 е решено от водосточна тръба в улук с малък диаметър, като прехода е без казанче. Предвид пораженията върху пиластъра, може да се предположи, че има системно преливане и увлажняване на стената. Тухлите на главния корниз се ронят.   Забелязват се участъци от опадала мазилка от главния корниз и в средата на фасадната стена. При прокарване на кабели и поради лошо поддържане е изронена мазилката и по подпрозоречния корниз към ул. „В. Левски”. Частично е опадала мазилка от дъно на балкон на ІІ жил. етаж. Каменните конзоли носещи балконите са боядисани неудачно, при което е заличен материала. Поставените рекламен надпис и тента на ъгловата фасада са добре оразмерени и естетични, но подлежат на съгласуване.  Освен добре поддържаната фасадна стена към ул.„ Цар Калоян”, ценното в тази сграда са запазените оригинални дограми и богато орнаментирани железни парапети.
Необходима е фасадна реставрация и консервация след съгласуване с Министерство на културата.
Единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство /ЗКН/, както следва:
·         в единични културни ценности и в техните граници:
а) визи за проектиране, инвестиционни проекти за: консервация, реставрация, адаптация, експониране, реконструкция по автентични данни, пристрояване, надстрояване, конструктивно укрепване, делба, промяна на предназначението, ремонти и преустройства, цветови фасадни решения, художествено осветление, паркоустройство и благоустройство;
в) искания и документация за извършване на текущи и аварийни ремонти и укрепителни работи;
г) схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, рекламни и информационни елементи, както и електрически и газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори;
 
Предвид горното следва:
Да се предприемат незабавни действия свързани със задължението ви по чл.195 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, да поддържате сградата в добро техническо състояние. Да обезопасите незабавно местата с ронещи се мазилка и тухли.
В 7 дневен срок да се представят в Община Плевен съгласувателните писма от Министерство на културата относно извършените ремонти и преустройства, както и Разрешенията за поставяне на всички рекламни елементи.
В едномесечен срок да се поиска виза за проектиране на фасадна реставрация и консервация и цветово решение, което в двумесечен срок да представите в НИНКН за становище.
Обръщаме Ви внимание, че ремонтните работи по сгради – паметници на културата с категория „сведение” следва да бъдат извършвани от строителна фирма, регистрирана в Камарата на строителите в България за група строежи „Паметници” по чл. 137, ал.1, т.5, буква Е от ЗУТ.
 
 
С уважение,
арх. Св. Митев  /п/
Главен архитект Община Плевен
 
Copyright 2013 Община Плевен - Писмо с изх.№ ТСУиС-94Б1452-1/28.06.2016г.
slots games - slots-games.org