ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8259-1 / 09.10.2015 г. гр.Плевен

Публикуван на Понеделник, 12 Октомври 2015
ОБЯВЛЕНИЕ
№ ТСУиС-92-8259-1 / 09.10.2015 г.                   
гр. Плевен 

Община Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед № РД-12-649/ 08.10.2015 г. на Зам. Кмета на Община Плевен е одобрен

План за Регулация и Застрояване за урегулиран поземлен имот ХХVІ -За „Марст”ЕООД, ХVІІІ – За „Марст”ЕООД”, І-651.591 - За производствена и складова дейност, ХХІІІ-651.59 –За производствена и складова дейност в кв.609 по плана на гр.Плевен.

който е изложен в Общината, стая № 87 и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

         На основание чл. 215, ал.4 във връзка с чл.213 и чл. 214 от Закона за устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Административен  съд чрез Община-Плевен.

         Жалбата се подава в два екземпляра в общинската администрация – Информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

         При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл. 2б от Тарифа №1 към Закона за държавните такси от жалбоподателите, както следва:

         -физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел- 10лв.

         -други юридически лица и физически лица- търговци по смисъла на търговския закон –50лв.

         Таксата се внася по сметка на Административен съд.


арх. Светослав Митев: / п /
Гл.архитект Община Плевен
Copyright 2013 Община Плевен - ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8259-1 / 09.10.2015 г. гр.Плевен
slots games - slots-games.org