ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8203-1 гр.Плевен 03.09.2015г.

Публикуван на Четвъртък, 17 Септември 2015

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУиС-92-8203-1

гр. Плевен 03.09.2015г.

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-за жилищен комплекс, кв.105 по плана на гр.Плевен 

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок  от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

        

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУиС-92-8203-1

гр. Плевен 03.09.2015г.

 

Община- Плевен, на основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за:

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-за жилищен комплекс, кв.105 по плана на гр.Плевен 

Проектът се намира в стая № 85 на Общината и може да бъде прегледан в дните: понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.00 часа.

          На основание чл. 128 ал.5 от Закона за устройство на територията, в четиринадесет дневен срок  от деня на получаването на настоящето обявление, заинтересованите могат да направят писмено възражение, предложение и искане по проекта до общинската администрация – информационен център за обслужване на гражданите в Общината.

        

арх. Светослав Митев:

Гл. архитект на Община Плевен

Copyright 2013 Община Плевен - ОБЯВЛЕНИЕ № ТСУиС-92-8203-1 гр.Плевен 03.09.2015г.
slots games - slots-games.org