Обявления

Писмо с изх.№ ТСУиС-94Б1452-1/28.06.2016г.

Публикуван на Четвъртък, 21 Юли 2016
Писмо с изх.№ ТСУиС-94Б1452-1/28.06.2016г.
 
ДО
БОРИС ДОНЧЕВ ИВАНОВ
УЛ.”ХАН АСПАРУХ” №18, ЕТ.2, АП.2
ГР.ПЛЕВЕН
РАЙКО ДОБРИНОВ ТОШЕВ
УЛ.”ЦАР КАЛОЯН” №10, ЕТ.3, АП.4
ГР.ПЛЕВЕН
ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ МАРИНОВ
ЗВЕЗДЕЛИНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА
ЖК”ДРУЖБА”, БЛ.215, ВХ.Д, ЕТ.2, АП.2
ГР.ПЛЕВЕН
ПЕТЪР АНАСТАСОВ ПЕТРОВ
УЛ.”АРХ. ЙОРДАН МИЛАНОВ” №38, ЕТ.5, АП.16
ГР.СОФИЯ, Р-Н „ЛОЗЕНЕЦ”
АНАСТАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ
БУЛ.”ЕВЛОГИ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ” №79
ГР.СОФИЯ
 
КОПИЕ ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
НИНКН - СОФИЯ
 
Уважаеми дами и господа,
Комисия, назначена със Заповед №РД-12-146 от 26/02/2016г. на Зам. кмета на Община Плевен извърши оглед на сградите – паметници на културата, разположени от двете страни на ул. „В. Левски” и установи състоянието на обектите.
Сградата с административен адрес: ул. „Васил Левски” №127, разположена в УПИ ІІІ-3284, кв.344а по плана на гр. Плевен е недвижима културна ценност /НКЦ/, с №8 съгласно Данните от Националния регистър  на недвижимите културни ценности - недвижими паметници на културата/ предоставени с писмо № 0800-965(3)/11.01.2016г от НИНКН-София. Сградата е архитектурно-строителна НКЦ с предварителна категория – „за сведение” и е елемент на „групов паметник на културата”.
Сградата е ъглова, с фасадни стени към ул. ”В. Левски и ул. „Цар Калоян”. Ъгълът между двете фасади е скосен. Към настоящия момент сградата е с лошо състояние на ъгловата фасадна стена и фасадната стена към ул. „Васил Левски”. Заличена е пластиката на ъгловата фасадна стена: унищожена е рустиката на пиластрите на партерния етаж, премахнати са мазилковите гирлянди върху пиластрите на ІІ жилищен етаж, унищожени са двойките конзолки между пиластъра и главния корниз, унищожена е декорацията на триъгълния фронтон, унищожен е мазилков декор – венец, под триъгълния фронтон. Фасадната стена към ул. „В. Левски” също е в лошо състояние: обрушени са мазилките, мазилковият декор на ІІ етаж, както и всички корнизи при пиластъра до калканната стена със съседен УПИ ІV-3283, кв.344а по плана на гр. Плевен. Водоотвеждането на съседната сграда – ул. „В. Левски” №125 е решено от водосточна тръба в улук с малък диаметър, като прехода е без казанче. Предвид пораженията върху пиластъра, може да се предположи, че има системно преливане и увлажняване на стената. Тухлите на главния корниз се ронят.   Забелязват се участъци от опадала мазилка от главния корниз и в средата на фасадната стена. При прокарване на кабели и поради лошо поддържане е изронена мазилката и по подпрозоречния корниз към ул. „В. Левски”. Частично е опадала мазилка от дъно на балкон на ІІ жил. етаж. Каменните конзоли носещи балконите са боядисани неудачно, при което е заличен материала. Поставените рекламен надпис и тента на ъгловата фасада са добре оразмерени и естетични, но подлежат на съгласуване.  Освен добре поддържаната фасадна стена към ул.„ Цар Калоян”, ценното в тази сграда са запазените оригинални дограми и богато орнаментирани железни парапети.
Необходима е фасадна реставрация и консервация след съгласуване с Министерство на културата.
Единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство /ЗКН/, както следва:
·         в единични културни ценности и в техните граници:
а) визи за проектиране, инвестиционни проекти за: консервация, реставрация, адаптация, експониране, реконструкция по автентични данни, пристрояване, надстрояване, конструктивно укрепване, делба, промяна на предназначението, ремонти и преустройства, цветови фасадни решения, художествено осветление, паркоустройство и благоустройство;
в) искания и документация за извършване на текущи и аварийни ремонти и укрепителни работи;
г) схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, рекламни и информационни елементи, както и електрически и газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори;
 
Предвид горното следва:
Да се предприемат незабавни действия свързани със задължението ви по чл.195 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, да поддържате сградата в добро техническо състояние. Да обезопасите незабавно местата с ронещи се мазилка и тухли.
В 7 дневен срок да се представят в Община Плевен съгласувателните писма от Министерство на културата относно извършените ремонти и преустройства, както и Разрешенията за поставяне на всички рекламни елементи.
В едномесечен срок да се поиска виза за проектиране на фасадна реставрация и консервация и цветово решение, което в двумесечен срок да представите в НИНКН за становище.
Обръщаме Ви внимание, че ремонтните работи по сгради – паметници на културата с категория „сведение” следва да бъдат извършвани от строителна фирма, регистрирана в Камарата на строителите в България за група строежи „Паметници” по чл. 137, ал.1, т.5, буква Е от ЗУТ.
 
 
С уважение,
арх. Св. Митев  /п/
Главен архитект Община Плевен
 

Съобщение - ТСУиС-94С-1464-1/17.06.2016г.

Публикуван на Вторник, 19 Юли 2016
ТСУиС-94С-1464-1/17.06.2016г.
 
 
ДО
СИМЕОН НЕНКОВ КОНСТАНТИНОВ
ЯНКА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА
УЛ.”ЧАТАЛДЖА”№13, ЕТ.2, АП.1
ГР.ПЛЕВЕН
КРАСИМИР ФИЛИПОВ
МАЙЯ ВАСИЛЕВА СТАМАТОВА
УЛ.”ЗНЕПОЛСКА” №7, ВХ.Б, АП.6
ГР.ПЛЕВЕН
ЛИДИЯ НИКОЛОВА ФИЛИПОВА
УЛ.”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” №26, АП.5
ГР.ПЛЕВЕН
ОЛЕГ ДОНКОВ ВЪРБЕШКИ
УЛ.”Д. БЛАГОЕВ”№61
С.БРЕГАРЕ, ОБЛ.ПЛЕВЕН
БОРИС ТОДОРОВ КОЖУХАРОВ
УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №125
ГР.ПЛЕВЕН
ИВАН КРЪСТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
УЛ.”КИРИЛ И МЕТОДИЙ”№15
С.ТРУД, ОБЛ.ПЛОВДИВ
РАДКА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА
УЛ.”КИМЧОВЕЦ”№81
КВ.”ДРАГАЛЕВЦИ”
ГР.СОФИЯ
МАРИЯ ЛИРИЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
УЛ.”НЕОФИТ РИЛСКИ” №48, ВХ.Г, АП.19
ГР.ПЛЕВЕН
КАМЕН ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ
УЛ.”ТОДОР ВЛАЙКОВ” №10, ВХ.А, ЕТ.4, АП.11
ГР.ПЛЕВЕН
 
КОПИЕ ДО
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
НИНКН - СОФИЯ
 
Уважаеми дами и господа,
Комисия, назначена със Заповед №РД-12-146 от 26/02/2016г. на Зам. кмета на Община Плевен извърши оглед на сградите – паметници на културата, разположени от двете страни на ул. „В. Левски” и установи състоянието на обектите.
Сградата с административен адрес: ул. „Васил Левски” №125, разположена в УПИ ІV-3283, кв.344а по плана на гр. Плевен е недвижима културна ценност /НКЦ/, с №7 съгласно Данните от Националния регистър  на недвижимите културни ценности - недвижими паметници на културата/ предоставени с писмо № 0800-965(3)/11.01.2016г от НИНКН-София. Сградата е архитектурно-строителна НКЦ с предварителна категория – „за сведение” и е елемент на „групов паметник на културата”.
Към настоящия момент сградата е с лошо състояние на фасадната стена към ул. „Васил Левски”. Партерният етаж е префасадиран: изпълнени са облицовки, окачени са козирка, рулетна щора, киматик, ел. табло и реклами; монтирани са нови дограми. Фасадната стена на жилищните етажи също е в лошо състояние: унищожен е корнизът между партер и І етаж над северозападния магазин. Опадала е мазилка от пиластъра към съседен УПИV-3282, кв.344а. Над падналото парче мазилка има голям къс отцепена от основата мазилка, която може всеки момент да падне и причини тежък инцидент. Обрушен е мазилковият декор рамкиращ прозорците на ІІ етаж. По всички корнизи има участъци с изронена мазилка. Особено тежко е състоянието на пиластъра до калканната стена със съседен УПИ ІІІ-3284, кв.344а по плана на гр. Плевен. Водоотвеждането от покрива е решено от водосточна тръба в улук с малък диаметър, като прехода е без казанче. Предвид пораженията върху пиластъра, може да се предположи, че има системно преливане и овлажняване на стената. Забелязват се участъци от опадала мазилка от главния корниз, а част от конзолките под него са разрушени. По фасадата висят големи снопове от кабели. Мансардният етаж е във видимо добро състояние.
Необходима е фасадна реставрация след съгласуване с Министерство на културата.
Единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни зони формират защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство. Инвестиционните проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство се одобряват и строежите се изпълняват по реда на Закона за устройство на територията след съгласуване по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от Закона за културното наследство /ЗКН/, както следва:
·         в единични културни ценности и в техните граници:
а) визи за проектиране, инвестиционни проекти за: консервация, реставрация, адаптация, експониране, реконструкция по автентични данни, пристрояване, надстрояване, конструктивно укрепване, делба, промяна на предназначението, ремонти и преустройства, цветови фасадни решения, художествено осветление, паркоустройство и благоустройство;
в) искания и документация за извършване на текущи и аварийни ремонти и укрепителни работи;
г) схеми и проекти за преместваеми обекти, включително за настилки, огради, чешми, улично осветление и други елементи на градското обзавеждане, рекламни и информационни елементи, както и електрически и газификационни табла, външни климатични съоръжения, антени на мобилни оператори;
 
Предвид горното следва:
Да се предприемат незабавни действия свързани със задължението ви по чл.195 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, да поддържате сградата в добро техническо състояние. Да обезопасите незабавно местата с ронещи се мазилка и тухли.
В 7 дневен срок да се представят в Община Плевен съгласувателните писма от Министерство на културата относно извършените ремонти и преустройства, както и Разрешенията за поставяне на всички рекламни елементи.
В едномесечен срок да се поиска виза за проектиране на фасадна реставрация, което в двумесечен срок да представите в НИНКН за становище.
Обръщаме Ви внимание, че ремонтните работи по сгради – паметници на културата с категория „сведение” следва да бъдат извършвани от строителна фирма, регистрирана в Камарата на строителите в България за група строежи „Паметници” по чл. 137, ал.1, т.5, буква Е от ЗУТ.
 
С уважение,
арх. Св. Митев: /п/
Главен архитект Община Плевен
 

Съобщение във връзка със заявление с вх. №ТСУи С – 94Б-1707-1/26.05.2016г.

Публикуван на Понеделник, 18 Юли 2016
Изх. № ТСУиС-94Б-1707-1
07.06.2016г.
 
ДО
„АУТОКЪМПАНИ” ЕООД
УЛ.”КОСТА ХАДЖИПАКЕВ” №13
ГР. ПЛЕВЕН
ДО
Н-ЦИ ХРИСТО ПЕНЕВ МАКАВЕЕВ
1.Н-ЦИ АСЕН ХРИСТОВ МАКАВЕЕВ
КРЪСТИНКА НИКОЛОВА МАКАВЕЕВА
ХРИСТО АСЕНОВ МАКАВЕЕВ
УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” №41
ГР.ПЛЕВЕН
НИКОЛАЙ АСЕНОВ МАКАВЕЕВ
Ж.К. „СУХАТА РЕКА” №214А, ЕТ.12, АП.58
ГР. СОФИЯ
2.МАРИЙКА ХРИСТОВА ПЕЙЧИНСКА
УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”  №41
ГР. ПЛЕВЕН
3.Н-ЦИ АНАСТАСИЯ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА КАМАРСКА
УЛ.”ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ” №17, ВХ. Г, АП.83
ГР СОФИЯ
ЛИЛЯН АНГЕЛОВ ЛАЗАРОВ
УЛ. „СТРАНДЖА” №140, ВХ. Б, АП. 41
ГР. СОФИЯ
ДО
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА РАДОСЛАВОВА
УЛ.”ШИПКА”, БЛ. №4, ВХ. Г, АП.15
ГР. ПЛЕВЕН
 
Във връзка с постъпило в Община Плевен заявление  с вх. №ТСУи С – 94Б-1707-1/26.05.2016г. и на основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ Ви съобщавам, че на 03.06.2016г. е издадена скица с виза за проектиране за обществено обслужваща сграда по чл. 50, ал. 2 в УПИ ХІХ-667.984, кв. 2 по плана на гр. Плевен.
 
 арх. Светослав Митев: /п/
Гл. архитект на Община Плевен
 

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С - 92 – 8685-1 гр. Плевен 12.07.2016г.

Публикуван на Четвъртък, 14 Юли 2016
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ТСУ и С - 92 – 8685-1
гр. Плевен 12.07.2016г.
 
         Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-322/08.07.2016г. на Зам. кмета на Община Плевен е одобрен
           
Подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване за урегулирани поземлени имоти ІV-324, ІІІ-325, V-152, ІІ-327, ІХ-153 в кв.2 по плана на с.Буковлък,  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1  от ЗУТ.          
             който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.
            На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.
            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:
            - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.
            -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.
            Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.
 
арх. Светослав Митев/п/
Главен архитект  на Община Плевен
 

О Б Я В Л Е Н И Е №ТСУ и С - 92 -8690-1 гр. Плевен 13.07.2016г.

Публикуван на Четвъртък, 14 Юли 2016
О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
№ТСУ и С - 92 -8690-1
гр. Плевен 13.07.2016г.
 
         Община - Плевен, на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава, че със заповед №РД-12-320/08.07.2016г. на Зам. кмета на Община - Плевен е одобрен
           
План за  застрояване за поземлен имот 056208, намиращ се в местността Телеграфа, в землището на с.Върбица,  на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.3  от ЗУТ.            
             който е изложен в Общината, стая № 94  и може да бъде прегледан в дните понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък от 9.00 до 12.30 часа.
            На основание чл.215, ал.4 във връзка  с чл.213 и 214 от  Закона   за Устройство на територията заповедта може да се обжалва в 14 – (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Регионален административен съд-Плевен  чрез Община - Плевен.
            При обжалване за образуване на съдебно производство следва да бъде внесена държавна такса на основание чл.2б от тарифа №1 към закона за държавните такси от жалбоподавателите, както следва:
            - Физически лица, които не са търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.
            -   Други юридически лица и физически лица - търговци по смисъла на търговския закон - 50 лв.
            Жалбата се подава в два екземпляра в Център за административно обслужване на гражданите на Община Плевен - пл.”Възраждане” № 4.
 
арх. Светослав Митев /п/
Главен архитект  на Община Плевен
 

Обявление до СИМЕОН ХРИСТОВ ФИЛИПОВ

Публикуван на Вторник, 12 Юли 2016
ТСУиС-94Е-1711-2/10.06.2016г.

ДО
СИМЕОН ХРИСТОВ ФИЛИПОВ
ул.”Серес” №12, вх.А, ет.1, ап.1
гр.Плевен
 
      Уважаеми господин Филипов,
 
Във връзка с подадена молба  с вх. № ТСУиС-94Е-1711-2/31.05.2016г. за проучване и становище относно законността на поставен павилион в УПИ ІV-2996, кв.341 по плана на гр.Плевен, ул.”Хан Крум” №5 и след извършен оглед на място и проверка в архива на техническа служба в Община Плевен  се установи, че не се съхранява строителна документация за горецитирания обект.
Необходимо е да представите в Община Плевен в срок две седмици от получаване на писмото наличната Ви  документация във връзка с поставяне на павилион в съсобствен поземлен имот, ул.”Хан Крум” №5, гр.Плевен.
 
 
Суважение,
арх. Светослав Митев: /п/
Гл.архитект Община Плевен
 
Copyright 2013 Община Плевен - Обявления
slots games - slots-games.org