Новини

Покана

| Печат |
Публикуван на Сряда, 06 Юли 2016
П О К А Н А
за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ
на сдружение с общественополезна дейност
„ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен”
 
       На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.14 и чл.15 от Устава на ОФК Спартак Плевен по инициатива на Управителния съвет на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК Плевен” се свиква заседание на Общото събрание на членовете на сдружението, както следва: 
      Общото събрание ще се проведе по седалище и адрес на управление: гр.Плевен, пл. „Възраждане”№2, Актова зала, I етаж.
      Заседанието на ОС ще се проведе на 21.07.2016г. от 16.00 часа. 
       Вид на Общото събрание- редовно годишно заседание.
 
ДНЕВЕН   РЕД:
  1. Освобождаване   и избор и на членове на Управителния съвет.
  2. Разни. 
    При липса на кворум и на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ  във връзка с чл.16 от устава  събранието се отлага с един час за по-късно при същия дневен ред и се счита за законно проведено независимо от броя на явилите се членове.
    При гласуване всеки член има право на един глас.
    Съгласно чл.19 от устава на сдружението решенията на ОС, касаещи избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и представени на събранието членове на „ОФК СПАРТАК ПЛЕВЕН”.
     На основание чл.15 от устава на сдружението настоящата покана следва да се доведе до знанието на членовете чрез еднократно публикуване в повече от един всекидневник, разпространяван на територията на град Плевен, както и на сайта на Община Плевен, и поставянето й на табло за обявления в сградата на Община Плевен най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ