Новини

За първи път проектобюджетът на Плевен с перо „подкрепа на хора със здравословни проблеми“

Публикуван на Четвъртък, 02 Февруари 2012

30.01.2012-obsugdaneBUDJETБлизо 3 часа продължи публичното обсъждане на предложения проект за Бюджет на Община Плевен за 2012 г.

Участие в дебата, но без конкретни предложения, взеха съветниците от БНД.
Единственото реално предложение направено на обсъждането бе искането на Младежкия парламент да бъдат предвидени средства за организация на дейността му.

Анализът на проекта за бюджет започна с отчет на изпълнението на миналогодишния.

Разработеният Бюджет на Община Плевен за 2012 г. е един наистина “реалистичен бюджет”.  Той базиран на отчетеното изпълнение на приходите през 2011 г. и максимално  реалната прогноза за размера на приходите, които могат да бъдат осигурени, за покриване на разходите  през 2012 г“, заяви кметът доц. д-р Димитър Стойков. По думите му това е един  рестриктивен и изпълним бюджет, а не бюджета базиран на   завишени приходи и неизпълними обещания за извършването на разходи по отделни обекти през предходната 2011 г.

За първи път в Плевен с проекта за Бюджет за 2012 г. са предвидени средства, които ще се разпределят от комисията по здравеопазване към Общински съвет  за подпомагане на граждани от общината с репродуктивни и други здравни проблеми. Те са в размер на 50 000 лв.

С оглед неизпълнено от т.н. “Инвестиционен бюджет срещу кризата за 2011 г.” още с встъпването си на поста кмет на Община Плевен доц. Димитър Стойков разпорежда закупуване на нов софтуер за отдел Местни данъци и такси с цел подобряване събираемостта на собствените приходи и обслужване на гражданите, стана ясно на обсъждането.

Общият размер на приходите по бюджета за 2012 г. е  64 605 746 лв.

Субсидията от Републиканския Бюджет е в размер на 34 207 837 лв. Планирани те имуществени данъци и неданъчни приходи са в размер на 24 877 266 лв., от които 9 511 000 лв. от имуществени данъци, а други 200 000 лв. от патентен данък. Неданъчните приходи за 2012 г. са 15 166 266 лв, при отчетени за 2011 г. – 15 448 563 лв.

 Отчетено е и сериозното намаление на “Такса битови отпадъци”, с което данъчната тежест за гражданите и бизнеса през 2012 г. е намалена с  2.17 %.

Приходите от такса ”битови отпадъци” са заложени с приетото намаление на размера на таксата и в съответствие с одобрената от Общински съвет план-сметка  за 2012 г. е в размер на 6 400 000 лв.

Общият размер на местните приходи е по-малък от планирания през 2011 г. 27 472 549 лв., което е резултат на реалистично планиране на приходите за 2012 г., извършено на база фактическото изпълнение от предходния период, уточни заместник-кмегтът Зелов.

На база на така представената приходна част на бюджета е разработена и разходната част за 2012 год. чиито размер е също  -  64 605 746 лв.,

и включва разходи за делегирани от държавата дейности – 32 236 906 лв. дофинансиране на държавните дейности с местни приходи в размер на 1 003 322 и разходи за местни дейности – 31 365 518 лв.          

Най-голям е делът на разходите за Образование - 28 209 247 лв., или 43,66 %. 24 148 887 лв. от тях са делегирани от държавата дейности, 3 790 360 лв. местни дейности и 262 000 лв. дофинансиране на държавните дейности с местни приходи. За 2011 г. същите тези разходи са били в размер на 27 487 790 лв., като са били включени и средствата за Спортното училище, което вече не е в структурата на общината.

С общински приходи през 2012 г. ще се финансира  издръжката на детските заведения с 4 060 360 лв. За сравнение през 2011 г. са отчетени 3 561 744 лв.

За“ Здравеопазване “ са предвидени средства в общ размер на  – 3 716 594 лв., от които 2 525 144 лв. държавен трансфер и преходен остатък, 1 105 950 лв. местна отговорност и 85 500 лв. дофинансиране с местни приходи.  

С общински приходи се финансират социалните услуги: домашен социален патронаж, клубове на  инвалида и пенсионера, както се дофинансира и Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания.

За Функция  “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” са предвидени - 10 618 780 лв. През 2011 г. за тази дейност са изразходени – 10 073 577 лв. Разходите са завишени въпреки намалените разходи в дейност “Чистота”.

Средствата по собствения бюджет на Община Плевен се разпределят по дейности както следва: Чистота –  6 354 405 лева, Озеленяване – 690 225 лева, Осветление на улици – 890 000 лева, Водоснабдяване и канализация – 253 900 лева, Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа- 1 380 450 лева, Управление , контрол и регулиране на дейности по Жилищно строителство и териториално развитие – 69 000 лв. и т.н.

Културните институти се финансират чрез държавен трансфер по стандарт, както следва: Художествена галерия “Илия Бешков” – 112 409 лв. и 27 964 лв. преходен остатък, Регионален исторически музей – 369 523 лв. и 5 772 лв. преходен остатък, Регионална библиотека “Христо Смирненски” с 38 бр. субсидирана численост – 347 016 лв. и 14 882 лв. преходен остатък.

                Държавният трансфер за подпомагане дейността на читалищата е 586 264 лв.

                С общинска субсидия и собствени приходи от дейност и управление на собствеността е осигурено финансирането на останалите културни институти: Северняшки ансамбъл - 457 307 лв.; Военно-исторически музеи - 768 140 лв.; Духов оркестър – 170 560 лв.; Плевенска филхармония – 219 640 лв.; Художествена галерия “Дарение Светлин Русев” – 85 085 лв.; Общинско радио – 133 640 лв.; Зоопарк “Кайлъка”- 99 000 лв.; Хорова формация “Гена Димитрова” – 205 140 лв.; Обединено счетоводство на Културни институти – 62 640 лв.; Обредни домове и зали – 76 850 лв.; Радиотранслационни възли – 51 760 лв.     

                За мероприятията включени в Културния календар на Общината са предвидени 215 000 лв., както и за оперни и оперетни спектакли – 40 000 лв.

                За спортни бази - са предвидени 216 000 лв. За детски и специализирани спортни школи са разчетени 4 000 лв. За функция  “Икономически дейности и услуги” са предвидени в бюджета - 3 020 356 лв.

И през тази година се запазва размера на бюджетите на кметствата със самостоятелен бюджет.

Общият обем на инвестиционните  разходи за 2012 г. от Бюджета е 5 606 616 лв. , от които целева субсидия за капиталови разходи – 588 700  лв., и преходен остатък от 2011 г. – 56 776 лв. и собствени бюджетни средства –  1 500 994 лв. С тези средства ще се финансира основен ремонт на Регионална библиотека “ Христо Смирненски” – 20 994 лв., 40 000 лв. за закупуване на компютри и хардуер; 120 000 лева за газифициране на 3 детски заведения., съфинансиране ремонта на сградата на община Плевен по проект “Красива България” – 112 000 лева, основен ремонт на уличната мрежа – 286 000 лева, съфинансиране на ремонта на Мавзолей “Св. Георги Победоносец” – 22 000 лева и довършване на строително-монтажните   работи на жилищен блок “Христо Ботев” -  900 000 лева.

Предвидено е довършване на обекти, финансирани с дългосрочния инвестиционен кредит в размер на 3 460 146 лева.

Освен с бюджетни средства, капиталови разходи ще се финансират и от инвестиционен фонд по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – 4 279 020 лв.

В програмата са предвидени средства за инвестиционно проектиране с цел готовност за кандидатстване с проекти по фондовете на ЕС и други национални и международни програми.

Copyright 2013 Община Плевен - За първи път проектобюджетът на Плевен с перо „подкрепа на хора със здравословни проблеми“
slots games - slots-games.org