Публичен търг за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост

     На основание чл.14, ал.1  във връзка с ал.2 от Законa за общинската собственост, във връзка с чл.76, т.1, чл.79, ал.1, ал.2 и чл.85, ал.1, т.2 от  Наредба  №7 на Общински съвет Плевен, чл. 44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал.1, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед №РД-10-933/18.07.2016г.на Кмета на Община Плевен
 
О Б Я В Я В А
 
   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.”Възраждане” №4, гр.Плевен, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект за търговска дейност с идентификатор 56722.662.129.1.64 - кафе-клуб със застроена площ 84.00кв.м., разположен на първия етаж в масивна осеметажна сграда за научна и проектанска дейност, с адрес гр.Плевен, ул.Александър Стамболийски” №1, актуван с АОС№36486/07.12.2010г., за срок от 5/пет/години.
     Начална месечна цена 680.00 лв./без ДДС/. Депозит за участие в търга 2040.00 лв. Цена на тръжна документация 30.00 лв./без ДДС/.
     Търгът да се проведе на  04.08.2016год. от 10:00часа в Актовата зала на Община Плевен, ет.1.
Тръжна документация да се продава от 27.07.2016год. до 02.08.2016год. включително, в Центъра за административно обслужване на граждани, находящ се на пл. ”Възраждане” № 4, Община  Плевен срещу квитанция за закупена документация.
Депозитът за участие в търга се внася до 03.08.2016год. включително, по сметка на Община Плевен  IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.
     Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16.00 часа на 03.08.2016год. в центъра за Административно обслужване на граждани при Община – Плевен, находящ се на пл.”Възраждане” № 4, гр.Плевен.
 
Copyright 2013 Община Плевен - Публичен търг за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост
slots games - slots-games.org