Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост

         На основание чл.14, ал. 7 във връзка с ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.14, ал.1, чл.76, т.2, чл.79, ал.1 и чл.98, ал.1 от Наредба №7 на Общински  съвет – Плевен, чл.44, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и в изпълнение на Решение №239/30.06.2016г. на Общински съвет – Плевен и Заповед №РД-10-913/15.07.2016г. на Кмета  на Община Плевен

О Б Я В Я В А
 
    І. Да се организира и проведе  публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ 9,00кв.м., за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион №9, с предназначение „за хранене”, находящ се в гр.Плевен, ул.”Бъкстон”, кв.33, на основание одобрена от Главен архитект на Община Плевен схема за поставяне от 10.09.2013г.
      ІІ. Начална наемна месечна цена – 270,90лв./без ДДС/
     Депозит за участие в конкурса  -  1600,00лв. /без ДДС/
     Цена на конкурсната документация – 30,00лв./без ДДС/
     ІІІ. Публично оповестеният конкурс да се проведе на  04.08.2016год.  от  10.30 часа в Актова зала  на Община Плевен, ет.1.
     Документация за участие в публично оповестения конкурс се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл.”Възраждане”№4 от 27.07.2016г. до 02.08.2016г. вкл. след представяне на документ за закупена конкурсна документация.
     Депозитът за участие в публично оповестения конкурс да се внася до 03.08.2016г. вкл. по сметка на Община Плевен IBAN : BG45BGUS91603304113901, BIG: BGUSBGSF в “Българо – Американска Кредитна Банка“АД, офис Плевен.      
     Предложенията за участие в публично оповестения конкурс се подават в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл.”Възраждане”№4  до 16.00 часа на   03.08.2016г.
 
Copyright 2013 Община Плевен - Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост
slots games - slots-games.org