Заповед за класиране в открит конкурс за добив на дървесина в общински имот, землище с.Гривица

ЗАПОВЕД
№ РД - 10 - ............
гр. Плевен, ...............2015 г.

         Предвид резултата от работата на Комисия, назначена със Заповеди № РД 10-1432/04.09.2015г., изм. със Заповед РД 10-1442/04.09.2015г., на Кмета на Община Плевен, за разглеждане и оценяване на офертите, и класиране на участниците в открит конкурс с предмет Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект 22/2015: имот с номер 226001, землище с. Гривица, отдел 255, подотдел б”, съгласно ЛУП от 2005г., /открит със Заповед № РД-10-1350/20.08.2015г. на Кмета на Община Плевен/, и на основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 23, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

НАРЕЖДАМ:

1. Класирам участници в открит конкурс с предмет Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект 22/2015: имот с номер 226001, землище с. Гривица, отдел 255, подотдел б” съгласно ЛУП от 2005г., както следва:

Първо мястоДЪБ 2013” ЕООД, ЕИК 202324266, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Д-р Г.М.Димитров № 73, представлявано от Петя Истилиянова Цветкова – управител, с единична цена за добив на 1 пл.куб.м – 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС и обща стойност за обекта 5400,00 лв. /пет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

Второ място – няма класиран участник.

2. Определям за изпълнител: „ДЪБ 2013” ЕООД, ЕИК 202324266, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. Д-р Г.М.Димитров № 73, представлявано от Петя Истилиянова Цветкова – управител.

3. Писмен договор с определеното по т. 2 лице да се сключи в 7-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед след представяне от същото на:

1/ удостоверение от НАП, че участникът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, издадено до 1 /един/ месец преди датата на сключване на договора – оригинал или заверено от кандидата копие и представяне на оригинала за сравнение;

2/ документ за внесена или учредена в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/;

3/ свидетелство за съдимост на управителя, издадено до 6 /шест/ месеца преди датата на сключване на договора - оригинал или заверено от кандидата копие и представяне на оригинал за сравнение;

4/ списък на наетите за работа в обекта лица /инструктирани от Изпълнителя относно правилата за безопасен труд/, с подпис на управителя и печат.
 
4. Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от АПК и да се публикува на интернет страницата  на Община Плевен.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Дамянка Владимирова – Зам. кмет на Община Плевен.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК.

 

Дамянка Владимирова
За Кмет на Община Плевен
(съгл. Заповед № РД 10-1443/04.09.2015г.на Кмета на Община Плевен)
Copyright 2013 Община Плевен - Заповед за класиране в открит конкурс за добив на дървесина в общински имот, землище с.Гривица
slots games - slots-games.org