Предмет на процедурата: „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №5/2015: имот с кадастрален номер 000086, землище с. Къшин

                                                                    Обява

            Община Плевен обявява открит конкурс с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

1.Адрес на Възложителя: Община Плевен, гр. Плевен, пл.„Възраждане” №2, тел: 064 80 20 36, факс 064 84 42 30,  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , лица за контакт: Георги Георгиев, Мая Димова - сектор Земеделие и гори” на Община Плевен.

2.Вид на процедурата: открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии”.

3.Предмет на процедурата: Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект5/2015: имот с кадастрален номер 000086, землище с. Къшин, отдел 272, подотдел „и” по ЛУП от 2005 г., дърва за огрев /акация/ с общо прогнозно количество 150 пл.куб.м.

4.Обща прогнозна стойност на обекта по т.3: 3000,00 лв. без ДДС /три хиляди лева без ДДС/ при единична цена за добив – 20,00 лв. /двадесет лева/ за 1 плътен куб.м.     

5.Гаранция за участие: 150,00 лв. /сто и петдесет лева/, представляващи 5% от стойността  на обекта.

6.Срок за изпълнение на договора: най-късно до 31.03.2015 г.

7.Условия за допускане на кандидатите до участие в открития конкурс: изпълнителят трябва да е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 235 и чл. 241 от ЗГ, да няма задължения към Община Плевен, да няма прекратени договори с Община Плевен за добив и/или продажба на дървесина, както и съставени актове по ЗГ от Община Плевен за последните три години.

Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с изискванията, посочени в чл. 18 и чл. 19 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Офертите трябва да съдържат всички изискуеми документи съгласно утвърдената документация за провеждане на конкурса.

8.Размер на гаранцията за изпълнение: 5 % от  достигнатата стойност на обекта.          

9.Критерий за класиране на офертите: най-ниска предложена цена.

10.Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие: Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.„Възраждане” №4, до зала „Катя Попова”. Цената на документацията за участие в процедурата за обекта е 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС и се внася с ПКО в касата на Центъра. Платената цена за документация не подлежи на връщане. Срещу представена вносна бележка за платена документация, същата се получава от 08:30 часа до 16:00 часа от 16.01.2015 г. до 28.01.2015 г. /при повторен конкурс - до 16:00 часа на 03.02.2015 г./ от Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.„Възраждане” №4.

11.Оглед на обекта: Участниците в конкурса могат да направят оглед на насаждението, включено в обекта, в работен ден от 16.01.2015 г. до 28.01.2015 г. /при повторен конкурс -  до 03.02.2015 г./ от 08:30 часа до 16:00 часа, след представяне на документ за закупени документи за участие в конкурса, в присъствието на представител от Община Плевен и след писмено заявление за това, като разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.

12.Място и срок за подаване на офертите: Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл.„Възраждане”№4, в срок от 08:30 часа до 16:00 часа от 16.01.2015 г. до 28.01.2015 г. /при повторен конкурс до 16:00 часа на 03.02.2015 г./.

13.Място, дата и час на провеждане на открития конкурс: на 30.01.2015 г. от 10:00 часа в Заседателна зала, 3 етаж, в сградата на Община Плевен. При липса на кандидати или при необявен спечелил участник, повторен конкурс да се проведе на 04.02.2015 г. по същото време и на същото място. 

 

Документация

Copyright 2013 Община Плевен - Предмет на процедурата: „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №5/2015: имот с кадастрален номер 000086, землище с. Къшин
slots games - slots-games.org