КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

І.С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО) административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Плевен, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община Плевен.

ІІ.Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:

-предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност

-повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и

поддържане на демократичните ценности

-намаляване на административната тежест

-намаляване на възможностите за корупционни практики

-приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса

ІІІ. Практическо въвеждане на КАО

В резултат на извършените анализи са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:

 
1. Издаване на разрешения за рекламна дейност

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      Първи вариант:

      - Заявител  - лично

- Канал за заявяване – на гише в Център за административно обслужване (ЦАО), пл.”Възраждане” 4

- Форма  - писмена (заявление)

- Канал за предоставяне на резултата

    > на гише в ЦАО или

    > чрез лицензиран пощенски оператор (таксата за предоставяне е за сметка на заявителя )

 
   Втори вариант:

- Заявител  - по ел.път или чрез лицензиран пощенски оператор

- Канал за заявяване – в ЦАО

- Форма  - писмена 

- Канал за предоставяне на резултата

     > на гише в ЦАО или

     > чрез лицензиран пощенски оператор, като заявителят изрази желанието при

  заявяване на услугата и декларира, че пощенските разходи са за негова сметка,
  платими при получаването на пратката и е съгласен документите да бъдат пренасяни 
  за служебни цели.

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
   като препоръчана пощенска пратка или
   като куриерска пратка
  Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната  

    услуга    на касата  в ЦАО или по банков път


   БАНКОВА СМЕТКА : IBAN BG85BGUS91608404113900

   BIC BGUSBGSF  -  БАНКОВ КОД BGUS9160

   КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 44 80 08


Б. Такси и срокове

     Такса за комплексна услуга ( -  съгласно Наредба 17 на Общински съвет Плевен 

     Срок  - 14 дни


2. Издаване на разрешения за поставяне:

     2.1.  На преместваеми съоръжения, обслужващи търговията, транспорта и рекреацията

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично

- Канал за заявяване – на гише в Център за административно обслужване (ЦАО), пл.”Възраждане” 4

- Форма  - писмена (заявление)

- Канал за предоставяне на резултата - на гише в ЦАО – за разрешения за поставяне

на частни имоти, за всички останали случаи – в съответните общински предприятия

“Жилфонд”, “Акварел” и “Център за градска мобилност”


Б. Такси и срокове

      Такса за комплексна услуга -  съгласно Наредба 17 на Общински съвет Плевен 

      Срок  - 14 дни

          2.2. На лятна градина, включително маси за консумация и подвижни чадъри

     (сгъваеми сенници след одобрен проект), пред обект за хранене и развлечение  

      на територията на община Плевен.

  А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично

- Канал за заявяване – на гише в Център за административно обслужване (ЦАО), пл.”Възраждане” 4.

- Форма  - писмена (заявление)

- Канал за предоставяне на резултата - на гише в ЦАО – за разрешения за поставяне

на частни имоти, за всички останали случаи – в съответните общински предприятия

“Жилфонд” и “Център за градска мобилност”.

   Б. Такси и срокове

      Такса за комплексна услуга -  съгласно Наредба 17 на Общински съвет Плевен 

      Срок  - 14 дни

         2.3. На разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент на

      територията на община Плевен.

    А.Заявяване и предоставяне на услугата

         - Заявител  - лично

   - Канал за заявяване – на гише в Център за административно обслужване (ЦАО), пл.”Възраждане” 4

   - Форма  - писмена (заявление)

- Канал за предоставяне на резултата - на гише в ЦАО – за разрешения за поставяне

на частни имоти, за всички останали случаи – в общинско предприятие “Акварел”.

  Б. Такси и срокове

      Такса за комплексна услуга -  съгласно Наредба 17 на Общински съвет Плевен 

      Срок  - 14 дни

 3. Издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично от лицензирания превозвач

- Канал за заявяване – на гише в Център за административно обслужване (ЦАО), пл.”Възраждане” 4

- Форма  - писмена (заявление)

- Канал за предоставяне на резултата - на гише в ЦАО лично от заявителя

Б. Такси и срокове

      Такса за комплексна услуга -  съгласно Наредба 17 на Общински съвет Плевен 

      Срок 

      - обикновена услуга - 14 дни

      - експресна услуга    -   2 дни

    4. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над 5 дървета и над 1 дка лозя.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично или изрично упълномощено лице

- Канал за заявяване – на гише в Център за административно обслужване (ЦАО), пл.”Възраждане” 4 или с пощенски оператор

- Форма  - писмена

- Канал за предоставяне на резултата - на гише в ЦАО чрез лицензиран пощенски оператор (таксата за предоставяне е за сметка на заявителя)


     Б. Такси и срокове

     Такса за комплексна услуга -   а) безплатно, ако не се изисква удостоверение за   наследници

     Срок

    - обикновена услуга - 14 работни дни


5. Изплащане на рента.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично или изрично упълномощено лице

- Канал за заявяване – на гише в ЦАО пл.”Възраждане” 4 или с пощенски оператор

- Форма  - писмена (заявление) (декларация)

- Канал за предоставяне на резултата – само по банков път по сметката на заявителя

     Б. Такси и срокове

     Такса за комплексна услуга -  а) безплатно, ако не се изисква удостоверение за наследници

б) таксата на съответната община за издаване на удостоверение за наследници (при необходимост)


     Срок -  30 дни


    6.  Издаване на удостоверение за наследници.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично от пряк наследник или изрично упълномощено лице

- Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано”  № 1, ет. 1

- Форма  - писмена

- Канал за предоставяне на резултата - на касата в отдела


     Б. Такси и срокове

     Такса за комплексна услуга – 5 лева  плюс таксата на съответната община,  която съхранява акта за смърт.

     Срок

    - обикновена услуга - 5 работни дни


   7. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично

- Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано”  № 1 ет. 1

- Форма  - писмена

- Канал за предоставяне на резултата - на касата в отдела

   
     Б. Такси и срокове

     Такса за комплексна услуга -   3 лева

     Срок

    - обикновена услуга - 5 работни дни

  8. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично или изрично упълномощено лице

- Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано”  № 1 ет. 1

- Форма  - писмена

- Канал за предоставяне на резултата - на касата в отдела

     Б. Такси и срокове

     Такса за комплексна услуга -   4 лева плюс таксата на съответната община,  която съхранява регистъра по гражданско състояние или семеен регистър.

     Срок

    - обикновена услуга - 14 работни дни

9. Възстановяване или промяна на име.,

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично или изрично упълномощено лице

- Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано”  № 1, ет. 1

- Форма  - писмена

- Канал за предоставяне на резултата - на касата в отдела

     Б. Такси и срокове

     Такса за комплексна услуга -   безплатно

     Срок

    - обикновена услуга  - 14 работни дни

10. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.

А.Заявяване и предоставяне на услугата

      - Заявител  - лично или изрично упълномощено лице

- Канал за заявяване – на гише в отдел ЕСГРАОН , ул. “Сан Стефано”  № 1, ет. 1

- Форма  - писмена

- Канал за предоставяне на резултата - на касата в отдела

     Б. Такси и срокове

     Такса за комплексна услуга -   10 лева плюс таксата на съответната община,  която съхранява регистъра по гражданско състояние или семеен регистър.

     Срок

    - обикновена услуга  - 14 работни дни
 


 
ОБРАЗЦИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

ЗАЯВЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛ

11. Издаване на скица на недвижим имот

ЗАЯВЛЕНИЕ

12.Допускане на отклонения от одобрен инвестиционен проект


13.Разглеждане и одобряване на идеен инвестиционен проект, по който се издава разрешение за строеж

ЗАЯВЛЕНИЕ

14.Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

ЗАЯВЛЕНИЕ

15.Съгласуване на идеен инвестиционен проект

ЗАЯВЛЕНИЕ

16.Издаване на скица-виза за проучване и проектиране

ЗАЯВЛЕНИЕ

17.Издаване на разрешение за строеж

(ЗАЯВЛЕНИЕ)


18.Допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план

ЗАЯВЛЕНИЕ

19.Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

ЗАЯВЛЕНИЕ

20.Поправка на кадастралния план( за населените места от Община Плевен)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Copyright 2013 Община Плевен - КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
slots games - slots-games.org