Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗИФП

Регистър на предоставените минимални помощи

 


 

100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДОПУСТИМИТЕ СГРАДИ

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 


 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ - ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
 • Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
 • Обхват- всички 265 общини.

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1 Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост и регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Стъпка 2 Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата.

ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.

Стъпка 3 Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване пред общината


Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5 При одобрение на сградата се сключва споразумение между общината. Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).

 


 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

 

 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор.

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 • Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
 • Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност:

-  топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,
- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели,
- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни мерки в асансьорите.


 

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?


 • Закупуване на нови радиатори;
 • Закупуване на нови асансьори;
 • Вътрешно обзавеждане и оборудване.

 


 

КОГА СТАРТИРА ПРОГРАМАТА?

До края на м. януари 2015 г. ще бъдат публикувани Методически указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

 


 

 

За контакти:

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, пл. Възраждане 2, ет1., стая 19, тел.: 064/881204 и на интернет страницата: www.pleven.bg

 


 

Постановление на Министерски съвет №23 от 4 февруари 2016г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015г. 

ПЪЛЕН НАБОР ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Copyright 2013 Община Плевен - Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
slots games - slots-games.org