Етажна собственост

Важно

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Председателят на управителния съвет/управителят подава Заявление за регистрация на Сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС /по образец /.

Заявлението се подава в отдел „ ЕСГРАОН “ на Община Плевен – ул. „ Сан Стефано “ №1 ( ДКЦ II ) ет. 1,  всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

За регистрацията не се събират такси.

Регистрация на сдружението:

Съгласно разпоредбите на чл. 29., ал. 1 от ЗУЕС, Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в Община Плевен Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

 Към Заявлението се прилагат следните документи:

 1. Списък за собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

 2. Копие от Протокола на учредителното събрание /по образец/, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

 3. Копие от приетото Споразумение /по образец/, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

 4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

*Образци необходими документи и допълнителна информация можете да намерите на интернет страницата на Община Плевен на адрес:  www.pleven.bg, както и в Информационния център в административната сграда на Община Плевен, стая 19 от 8.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден, и на телефон: 064/881-204

За участие в Националната програма за енергийна ефективност за многопрофилни жилищни сгради е необходимо да се регистрира общо Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. 

Copyright 2013 Община Плевен - Етажна собственост
slots games - slots-games.org