Статистика на постъпилите заявления за 2015г

О Т Ч Е Т 
за постъпилите през 2015 год. заявления по Закона
за достъп до обществена информация в Община Плевен
 
         През 2015 год. в Община Плевен са постъпили общо 225 заявления по Закона за достъп до обществена информация. От тях 176 са устни, а останалите 49 - писмени. Четири са оставените без разглеждане от страна на Община Плевен заявления, а едно /1/ заявление е оттеглено от заявителя.
         От физически лица /граждани на Р България/ са постъпили 45 заявления за ДОИ, от журналисти - 169, от юридически лица - 11. Няма постъпили заявления за ДОИ от чужди граждани и лица без гражданство, както и от неправителствени организации. 48 от писмените заявления са подадени в Центъра за административно обслужване на гражданите, а 1 писмено заявление е постъпило по електронен път. Всички постъпили заявления се отнасят за достъп до официална информация за дейността на Община Плевен.
         Постъпилите заявления касаят следните теми: Упражняване на права или законни интереси - 12; Отчетност на институцията - 37; Процес на вземане на решения - 43; Изразходване на публични средства - 42, Контролна дейност на администрацията - 39; Предотвратяване или разкриване на нередности - 28; Актове на Община плевен - 24.
         На 214 заявителя е предоставен свободен достъп до обществена информация в първоначалния законоустановен срок, а за 4 срокът е удължен съгласно законовия регламент с мотива за необходимост от повече време за събиране на исканата итформация и уточняване на същата.  4 заявления са пренасочени по компетентност към съответните институции, на 3 заявления е направен обоснован отказ за ДОИ.
         Писмените и устни запитвания се вписват в съответните регистри по ЗДОИ.

Copyright 2013 Община Плевен - Статистика на постъпилите заявления за 2015г
slots games - slots-games.org