Статистика на постъпилите заявления за 2014г

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

О Т Ч Е Т 

за постъпилите през 2014 год. заявления по Закона

за достъп до обществена информация в Община Плевен


         През 2014 год. в Община Плевен са постъпили общо 288 заявления по Закона за достъп до обществена информация. От тях 219 са устни, а останалите 69 - писмени. Няма постъпили заявления, оставени без разглеждане от страна на Община Плевен.

         От физически лица /граждани на Р България/ са постъпили 47 заявления за ДОИ, от журналисти - 220, от юридически лица - 21. Няма постъпили заявления за ДОИ от чужди граждани и лица без гражданство, както и от неправителствени организации. 56 от писмените заявления са подадени в Центъра за административно обслужване на гражданите, а останалите 13 писмени заявления са постъпили по електронен път. 254 заявления от общо постъпилите касаят официална информация, а останалите 34 - служебна информация.

         Постъпилите заявления касаят следните теми: Упражняване на права или законни интереси - 30; Отчетност на институцията - 46; Процес на вземане на решения - 58; Изразходване на публични средства - 68; Контролна дейност на администрацията - 42; Предотвратяване или разкриване на нередности - 16; Проекти на нормативни актове - 28.

         На 274 заявителя е предоставен свободен достъп до обществена информация, 10 заявления са пренасочени по компетентност към съответните институции, на 4 заявления е направен обоснован отказ за ДОИ.

         67 от постъпилите заявления по ДОИ са получили отговор в рамките на един работен ден, в 14-дневен срок отговор са получили 208 заявителя, а 13 - в законоустановения срок след удължаването му.

         Писмените и устни запитвания се вписват в съответните регистри.
Copyright 2013 Община Плевен - Статистика на постъпилите заявления за 2014г
slots games - slots-games.org