СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

-попълнено заявление /по образец / за сключване на граждански брак /получава се от обслужващото гише /;

-документи за самоличност на встъпващите в брак;

-декларации от встъпващите в брак / по образец / – подписват се пред длъжностното лице или пред нотариус;

-медицински свидетелства на встъпващите в брак / валидни са 30 дни от датата на издаване /;

-данни за свидетелите;

-документ за прекратен граждански брак /бракоразводно решение/, когато бракът е последващ;

-удостоверение за семейно положение /при необходимост /;

-при избран режим на имуществени отношения, встъпващите в брак представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие;

-разрешение от Районен съд /отнася се за лица от 16 до 18 год. възраст/.

-Безплатна услуга – без извършване на ритуал.

-С ритуал от сватбена агенция в зала “Катя Попова” - 36 лв. с ДДС

-Изнесено подписване на друго място - 300 лв.

-Сключване на гр.брак на осн. чл. 8 ал. 3 от СК - 100 лв.

-За дейности по сключване на гр. брак  - 100 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ
slots games - slots-games.org