НОВ ПОСТОЯНЕН АДРЕС – АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

·         НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


            -    заявление за постоянен адрес /по  образец/;

            -    документ за самоличност на заинтересования или упълномощен с                    

                 нотариално заверено изрично пълномощно;

-     удостоверение за раждане на лицето;

-     документ, удостоверяващ семейното положение на лицето

      /  удостоверение за  сключен граждански брак, решение за развод,

      препис-извлечение от акт за смърт /;

            -    документ за собственост на жилището;

            -    договор за ползване на имота за жилищни нужди;

            -    други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

            -    писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец,подадена  лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа.

Срок за извършване на услугата

5

работни  дни

/обикновена/

2

работни дни

/ бърза /

До 8 часа  


/ експресна /

Такса / бр.

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - НОВ ПОСТОЯНЕН АДРЕС – АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ
slots games - slots-games.org