Административни услуги по гражданско състояние

esgraon


IMG 0247

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението ( ЕСГРАОН ) е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях.

Отдел „ Гражданска регистрация “ осъществява дейността си съгласно Конституцията на Република България, Закон за гражданската регистрация, Закон за защита на личните данни, Закон за българското гражданство, Закон за държавния служител, Закон за етажната собственост, Семеен кодекс, Кодекс на международното частно право, Етичен кодекс, Нормативни документи в административно-правното обслужване, Наредби и актове на Общински съвет и Общинска администрация.

Редът за издаване и образците за издаваните удостоверения се утвърждават с Наредба на министъра на регионалното развитие съвместно с министъра на правосъдието.

Отдел „ Гражданска регистрация“ провежда политика на непрекъснато повишаване качеството на предоставяните административни услуги, насоченост към комплексност на административните услуги, както и към електронно управление.

Адрес на отдел „ ЕСГРАОН “ – ул. „ Сан Стефано “ №1 ( ДКЦ II ) ет. 1
тел. за контакти: 064/ 881-205 ( н-к отдел );064/ 881-284 ( приемна );
064/ 881-254; 064/881-285; 064/ 881-287; 064/ 881-329
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Банка: БАКБ АД - офис Плевен
IBAN: BG85BGUS91608404113900
BIC: BGUSBGSF - Банков код: BGUS9160

448007 такси за административни услуги (Същата информация може да намерите и в отдел "Местни данъци и такси")


Заявления за извършване на административна услуга и готови документи се получават от касата на отдела.
Попълнените документи се приемат в приемната на отдела, която работи-без прекъсване.На гише №1, №2 и №3 се приемат заявления за всички видове услуги. На гише №4 се приемат заявления за новородени, получаване на актове за раждане на новородени, записване за сключване и приемане на документи за граждански брак, приемане на документи за пресъставяне на актове за събития, настъпили в чужбина.Работно време: 08:30ч. – 17:00ч.

Почивка: 12:30ч. – 13:00ч.


ЗАБЕЛЕЖКА:
Таксите за административните услуги са определени съгласно Наредба № 17 на Общински съвет Плевен.
Съгласно чл. 28 ал. 2 от горепосочената наредба, таксите се събират в половин размер на непълнолетни лица, хора с увреждания над 50 %, майки с деца до 3 год. възраст и пенсионери над 70 год. възраст, когато посочените лица са титуляри на документа.
Намалението не се отнася за бързи и експресни услуги.


ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ
Заглавие
НОВ ПОСТОЯНЕН АДРЕС – АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ
НОВ НАСТОЯЩ АДРЕС-АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ( НАСТОЯЩ ) АДРЕС; ПРОМЯНА В ДАННИТЕ НА ПОСТОЯНЕН ( НАСТОЯЩ ) АДРЕС
СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ
ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ – СЛЕД СЪСТАВЕН АКТ ЗА РАЖДАНЕ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ
СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ
СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ
ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ( втори или следващ )
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ АКТ ЗА СМЪРТ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ЧУЖДЕНЕЦ В ЧУЖБИНА или УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ЧУЖДЕНЕЦ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК С БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГА И РОДНИНСТВО ДО ПЪРВА СТЕПЕН
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС
ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ИЗДАВАНЕ НА ДРУГИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ПО ИСКАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
РЕГИСТРИРАНЕ НА СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ В ЧУЖБИНА (раждане , брак, смърт) И ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ, ПРИДОБИЛИ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО С УКАЗ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВПИСВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕНЦИ
ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА
КОМПЛЕКТОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА ПРЕПИСКА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО
ВПИСВАНЕ НА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ ПРИ СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК
УЧРЕДЯВНЕ НА НАСТОЙНИЧСКО ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКО ДЕЛО
РЕГИСТРАЦИЯ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА ПОРАДИ УЧАСТИЕ В ПОГРЕБЕНИЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД НА НАСИЛСТВЕНО ПРОМЕНЕНИ ИМЕНА ( чл. 19а от ЗГР )
Протокол за извършена проверка на основание 16 ал.1 от Закона за гражданска регистрация
Copyright 2013 Община Плевен - Гражданско състояние
slots games - slots-games.org