Търсене
Въведи дума:

Публични търгове с тайно наддаванеза продажба на общински недвижими имоти Печат
10 Юни 2010
ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

На основание Решения №№ 949, 951, 972, 973 и 974 от 27.05.2010 г.  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти:

На 29.06.2010 г.  – ВТОРНИК
от 14.00 ч. :
Незастроен урегулиран поземлен имот в с. Беглеж - УПИ ІV-380-за жилищно строителство, кв.105а, с площ 1 150 кв.м., първоначална цена 5 500 лв. и депозит за участие 550 лв.
от 15.00 ч. :
Незастроен урегулиран поземлен имот в с. Буковлък - УПИ ХVІІІ-за жилищно строителство, кв.22, с площ 670 кв.м., първоначална цена 4 000 лв. и депозит за участие 400 лв.
от 16.00 ч. :
Поземлен имот № 56722.651.41, урбанизирана територия, НТП: за друг вид производствен, складов обект, а по регулационния план на град Плевен – УПИ ІІІ - за производствено-складова дейност, кв.606, ул. “Българска авиация” № 27 (до кръговото кръстовище по пътя за с. Опанец), с площ 4 006 кв.м., първоначална цена 250 000 лв. и депозит за участие 25 000 лв.
При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за публичните търгове, обявени на 29.06.2010 г., нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 13.07.2010 г. в същите часове и при същите условия.

На 30.06.2010 г.  – СРЯДА

от 14.00 ч. :
Поземлен имот № 56722.661.429 - урбанизирана територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс, а по регулационния план на град Плевен - УПИ ІІ- за обществено обслужваща дейност, кв.77, бул. “Христо Ботев” № 47, с площ 361 кв.м., първоначална цена 170 000 лв. и депозит за участие 17 000  лв.
от 15.00 ч. :
Апартаменти в новопостроена жилищна сграда в град Плевен, ул. “Ген. Тошев” № 10 (пряка на бул. “Русе”, в района на хотел “Балкан”):
1. Апартамент № 5, ет.2, вх.А състоящ се от една спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и два балкона, със ЗП 68.26 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.36.1.5, първоначална цена 57 000 лв. и депозит за участие 5 700  лв.
2. Апартамент № 7, ет.3, вх.А състоящ се от една спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и два балкона, със ЗП 68.26 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.36.1.8, първоначална цена 56 000 лв. и депозит за участие 5 600  лв.
3. Апартамент № 8, ет.2, вх.Б състоящ се от една спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна, тоалетна и два балкона, със ЗП 76.33 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.36.2.8, първоначална цена 62 000 лв. и депозит за участие 6 200  лв.
При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за публичните търгове, обявени на 30.06.2010 г., нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 14.07.2010 г. в същите часове и при същите условия.
ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.
ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на Община Плевен, пл.”Възраждане” № 2.
ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 14.06.2010 г. до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 05.07.2010 г. до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.
ОГЛЕД НА АПАРТАМЕНТИТЕ ще бъде осигурен от 14.06.2010 г. всеки работен ден, след направена заявка в стая № 30 в административната сграда на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2, и представен документ за закупена тръжна документация.

Телефони за контакти: Отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324 и 881-310
 
Търг за продажба на общински недвижими имоти в с. Буковлък и с. Къшин Печат
11 Февруари 2010
ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

На основание Решения №№ 846, 847 на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти както следва:

На 24.02.2010 г. – СРЯДА

от 14.00 ч.:
Незастроен урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – УПИ ХІ, кв.26 с площ 560 кв.м. по плана на с. Буковлък, първоначална цена 3 300 лв. и депозит за участие 330  лв.

от 15.00 ч.:
Незастроен урегулиран поземлен имот за жилищно строителство – УПИ VІІІ, кв.19 с площ 770 кв.м. по плана на с. Къшин, първоначална цена 12 400 лв. и депозит за участие 1240  лв.
При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за публичните търгове, обявени на 24.02.2010 г., нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 10.03.2010 г. в същите часове и при същите условия.

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС.
ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на Община Плевен - първия етаж, пл.”Възраждане” № 2.
ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 15.02.2010 г. до 12.00 ч. на 23.02.2010 г., в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4 до 16.00 ч. на 23.02.2010 г.
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 01.03.2010 г. до 12.00 ч. на 09.03.2010 г., в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 09.03.2010 г.
Телефони за контакти: Отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-324 и 881-310
 
Нови публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти Печат
25 Януари 2010
О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

На основание Решения № 793, № 794, № 818 и № 819 от 22.12.2009 год. на Общински съвет – Плевен, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 5 от 19.01.2010 год.
ОБЯВЯВА

НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на следните общински имоти:

ОБЕКТИ Началнатръжна
цена
/лв./
без ДДС
Стъпкана надда-
ване
/лв./
Депозитза участие
/лв./
Срок за закупуване
документа-ция и цена
/до/лв./
с ДДС
Срок за подаване на пред
ложения
/до/
Дата и час
на
провеж-
дане
1. Масивна двуетажна бивша  училищна сграда в УПИ І-168,   кв. 50,
с. Тученица
 55 000 2 000 5 500 І търг
15.02.10 г.
180 лв.
 18.02.10 г.  22.02.10 г.
10,00 часа
ІІ търг
15.03.10 г.
180 лв.
 22.03.10 г.  23.03.10 г.
10,00 часа
2. Поземлен имот с ид. 56722.667.705
площ 8 619 кв.м.
ж.к. “Дружба”, УПИ ІV, кв. 2,
с изградени 3 бр. сгради в груб стр.
 1 800 000 50 000 180 000 І търг
15.02.10 г.
180 лв.
 18.02.10 г.  22.02.10 г.
13,30 часа
ІІ търг
15.03.10 г.
180 лв.
 22.03.10 г.  23.03.10 г.
13,30 часа
3. Дворно място от  3110 м2, УПИ ІІІ-547, кв.33 и ветеринарна лечебница
с. Брестовец
 110 000 5 000 11 000 І търг
16.02.10 г.
180 лв.
 22.02.10 г.  24.02.10 г.
10,00 часа
ІІ търг
18.03.10 г.
180 лв.
 23.03.10 г.  26.03.10 г.
10,00 часа
4. Масивна сграда и сутерен – 74 м2,  ул.”В.Левски”№78
УПИ ІІІ,  кв. 115,
ид. 56722.659.497.2
 220 000 10 000 22 000 І търг
16.02.10 г.
180 лв.
 22.02.10 г.  24.02.10 г.
13,30 часа
ІІ търг
18.03.10 г.
180 лв.
 23.03.10 г.  26.03.10 г.
13,30 часа


1.Търговете ще се проведат в Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2, Актовата зала на I етаж на посочените дати и часове. При липса на кандидати на първия търг се провежда повторен търг на посочените дати.
2.Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен срещу съответната сума за всеки обект, платима в брой или  с платежно нареждане по банкова сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, Код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк, клон Плевен, всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.
3.Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG43 UNCR 9660 3311 9710 10, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк, клон Плевен, след закупуване на тръжни документации, до 16 ч. до посочените срокове за подаване на предложения.
4.Предложения за участие се подават в запечатани непрозрачни пликове с надписано наименование на обекта и  участника в Център за административно обслужване на Общината, до 17,30 ч. до посочените срокове.
5.Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датите за провеждането на търговете, след закупуване на тръжни документации и предварителни заявки в отдел “ОПКП”.

За справки: Община Плевен, стая № 8, тел. 881 296;

 
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот Печат
29 Септември 2009
ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

На основание Решение №695 на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижим имот както следва:

На 14.10.2009 г. – СРЯДА
от 14:00 ч. :

Поземлен имот с идентификатор 56722.661.145 – урбанизирана територия с начин на трайно ползване: високо застрояване, а по регулационния план на гр. Плевен – УПИ ІІ, кв.50, отреден за жилищно строителство, находящ се в град Плевен, бул.”Русе” №38, с площ 346 кв.м., първоначална цена 140 000 лв. и депозит за участие 14 000  лв.
При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов публичен търг ще се проведе на 04.11.2009 г. от 14:00 ч. при същите условия.
Обявената първоначална цена е без ДДС.
ПУБЛИЧНИЯТ ТЪРГ ще се проведе в Актовата зала на Община Плевен - първия етаж, пл.”Възраждане” № 2.
ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 28.09.2009 г. до 12.00 ч. на 13.10.2009 г., в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. 13.10.2009 г.
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, тръжна документация ще се закупува от 26.10.2009 г. до 12.00 ч. на 03.11.2009 г., в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на 03.11.2009 г.
Телефони за контакти: Отдел “Управление на собствеността”: (064) 881-310 и 881-324
 
Публични търгове с явно наддаване... Печат
24 Юни 2009
О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

На основание Решения № 572,  583  и  584 от 28.05.2009 год. на Общински съвет – Плевен, обнародвани в “Държавен вестник”, бр.45 от 16.06.2009 год.

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 ОБЕКТИ Начална
тръжна
цена
/лв./
без ДДС
Стъпка
на надда-
ване
/лв./
Депозит
за участие
/лв./
Срок за закупуване
документа-ция и цена
/до/лв./
с ДДС
Срок за подаване на пред
ложения
/до/
Дата и час
на
провеж-
дане
1. Поземлен имот с
пл. 24 552 кв.м. с идентификатор 56722.667.722 – УПИ ХІ, кв.2а “за друг обществен обект, комплекс”
1 950 000  100 000  195 000 І търг
13.07.09 г.
180 лв.
16.07.09 г. 20.07.09 г.
10,00 часа
ІІ търг
10.08.09 г.
180 лв.
17.08.09 г. 18.08.09 г.
10,00 часа
2. Поземлен имот с
пл. 26 693 кв.м. с идентификатор 56722.651.239 – УПИ ХХІІІ, кв.603 “за производствен, складов обект”
980 000  50 000  98 000 І търг
13.07.09 г.
180 лв.
16.07.09 г. 20.07.09 г.
13,30 часа
ІІ търг
10.08.09 г.
180 лв.
17.08.09 г. 18.08.09 г.
13,30 часа
3. Рестор. с идентиф.  56722.656.493.3, находящ се в ж.к. “Сторгозия”,
разг. застр. площ 1611 кв.м.
500 000  50 000  50 000  14.07.09 г.
180 лв.
20.07.09 г. 22.07.09 г.
13,30 часа
ІІ търг
13.08.09 г.
180 лв.
18.08.09 г. 21.08.09 г.
13,30 часа

1.Търговете ще се проведат в Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2, Актовата зала на I етаж на посочените дати и часове. При липса на кандидати на първия търг се провежда повторен търг на посочените дати.
2.Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен срещу съответната сума за всеки обект, платима в брой или  с платежно нареждане по банкова сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, Код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк, клон Плевен, всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.
3.Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG43 UNCR 9660 3311 9710 10, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк, клон Плевен, след закупуване на тръжни документации, до 16 ч. до посочените срокове за подаване на предложения.
4.Предложения за участие се подават в запечатани непрозрачни пликове с надписано наименование на обекта и  участника в Център за административно обслужване на Общината, до 17,30 ч. до посочените срокове.
5.Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датите за провеждането на търговете, след закупуване на тръжни документации и предварителни заявки в отдел “ОПКП”.
За справки: Община Плевен, стая № 8, тел. 881 296;
 
Продажба на урегулиран поземлен имот в жк “Дружба”, с площ 335 кв.м. Печат
12 Юни 2009
ОБЩИНА - ПЛЕВЕН

На основание Решения №№ 573/28.05.2009 г., 575/28.05.2009 г. на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията за продажба на недвижими имоти, както следва:

На 30.06.2009 г. - ВТОРНИК
1. от 14.00 ч. – продажба на урегулиран поземлен имот за обществено обслужване – УПИ ХVІІІ, кв.7 по плана на град Плевен, жк “Дружба”, с площ 335 кв.м., първоначална цена 34 000 лв. и депозит за участие 3 400  лв.
2. от 15.00 ч. - продажба на апартамент и гараж в новопостроена жилищна сграда в град Плевен, ул. “Бунтовник” № 3  
1. ап. № 1, ет. І, състоящ се от 2 спални, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, със застроена площ 99.04 кв.м., първоначална цена 125 000 лв. и депозит за участие 12 500  лв.
2. гараж № 2 със застроена площ 17.80 кв.м., първоначална цена 15 100 лв. и депозит за участие 1 510 лв.
При липса на кандидати или на обявен спечелил участник за публичните търгове, нови публични търгове за тези имоти ще се проведат на 21.07.2009 г. в същите часове и при същите условия.

ВСИЧКИ обявени първоначални цени са без ДДС
ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ ще се проведат в Актовата зала на Община Плевен - първия етаж, пл.”Възраждане” № 2.
ЦЕНА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 80 лв. без ДДС.
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ се закупува от 16.06.2009 г. до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЕ се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.
ОГЛЕД НА АПАРТАМЕНТА И ГАРАЖА ще бъде осигурен от 16.06.2009 г. всеки работен ден, след направена заявка в стая № 30 в административната сграда на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2, и представен документ за закупена тръжна документация.
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ, тръжна документация за тях ще се закупува от 13.07.2009 г. до 12.00 ч. на работния ден, предхождащ търга, в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, а предварителните предложения за участие в търга ще се представят в “Център за административно обслужване на граждани” на Община Плевен, пл. “Възраждане” № 4, до 16.00 ч. на работния ден, предхождащ търга.
Телефони за контакти:
Отдел “Управление на собствеността”: (064)  881-310
 
Покана за представяне на оферти при възлагане на малка обществена поръчка Печат
19 Март 2009
П  О  К  А  Н  А
за представяне на оферти при възлагане на малка обществена поръчка по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП    ОБЩИНА ПЛЕВЕН, на основание чл.2”б”, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, Решение № 581 от 09.10.2002 год. на Общински съвет Плевен и заповед № РД-10-316 от 18.03.2009 год. на Кмета на Община - Плевен, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на  приватизационни оценки на следните общински търговски дружества с открита процедура на приватизация съгласно Решение № 581 от 09.10.2002 год. на Общински съвет Плевен
1. ЕООД “Дезина”
2. ЕООД “Обредни дейности”,
            І.Изисквания към кандидатите:
1.За изготвянето на приватизационни оценки: физически или юридически лица, получили лицензи за оценка на недвижими имоти, за оценка на машини и съоръжения и за оценка на цели търговски делени по реда на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизациония контрол, включително процесуално представителство.
    2.Кандидатите за изработването на привпредприятия по реда на гл.ІV от Наредба за анализите на правното състояние и приватизационни оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и опреатизационни оценки следва да притежават опит в изработването на такива за цели търговски дружества или за търговски дружества с мажоритарни дялове в капитала на държавата или на община.
3.Не може да участва в процедурата кандидат, който е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност, осъден е с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава V и VІ, раздел І от особената част на Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран.
             4.Приватизационните оценки следва да бъдат изготвени с оглед изискванията на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители /ДВ, бр.57 от 11.06.02г./ и Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна /ДВ, бр.87 от 13.09.02г./ Текстовата част на оценките се изготвят и предават на Възложителя в два екземпляра на хартиен носител и един – на магнитен. Към офертата си кандидатите задължително представят:  заверено ксерокопие на лицензи за оценка на недвижими имоти, за оценка на машини и съоръжения и за оценка на цели търговски предприятия от Агенцията по приватизация и удостоверение за актуално състояние на фирмата,  както и Декларация по чл.13, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 и Декларация по чл.13, ал.3 от Наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация или след приватизационен контрол, включително процесуално представителство.  Предложението на кандидата е валидно до момента на сключване на договора.
      ІІ.Критерии за оценка на офертите и методика за оценяване
      1. Критерии за оценка на офертите
                              Цена   -  50%
                              Опит  -  40%
                              Срок на изпълнение   - 10%
             Опитът на кандидатите се оценява на основание представените информация, справки, референции и други за опита си в изготвянето на  приватизационни оценки за цели търговски дружества или за търговски дружества с мажоритарни дялове в капитала на държавата или на община.
       Срокът за изпълнение може да бъде удължен по искане на изпълнителя, при възникване на обстоятелства, независещи от него, след съгласуване с възложителя.
               2. Методика за оценяване
 Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:
    Ккомпл. = А1 х В1 + А2 х В2 + АЗ х В3,

където  А1 = 50%, А2 = 40%, А3 = 10%, В1, В2 и В3 са бални оценки, вариращи от 0 т. до 50 т.
              За показател В1 - “Цена”
  За І място се дават 50 точки. Определя се процентно съотношение между най-ниското ценово предложение за изпълнение и предложената от кандидата цена.
    Изчисляването се извършва по следния начин:
                  Ц мин.
        В1=50х---------------
                  Ц канд.
             За показател В2 – “Опит”
             Кандидатите се оценяват, съгласно представената информация, справки, референции и други за опита си в изготвянето на приватизационни оценки.
              За показател В3 - “Срок на изпълнение”
  За І място се дават 50 точки. Определя се процентно съотношение между най-ниското предложение за изпълнение и предложения от кандидата срок.
    Изчисляването се извършва по следния начин:
                  Ц мин.
        В3=50х---------------
                  Ц канд.
При еднакъв брой точки, определяща ще бъде  предложената цена.
ІІІ.Оферти за участие се подават в отделен запечатан непрозрачен плик за всяка фирма, като върху всеки плик е написано името на участника, предмета и фирмата за който се участва, в Център за административно обслужване  на Община Плевен, в срок до 17,30 часа на 03.04.2009 год.
              ІV.Място за получаване на документи за участие и допълнителна информация:  в стая № 8 на Община Плевен, тел. 064 881 296.

 
Покана за представяне на оферти при възлагане на малка обществена поръчка Печат
13 Март 2009
П  О  К  А  Н  А
за представяне на оферти при възлагане на малка обществена поръчка по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, на основание чл.2”б”, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП, Решения  № 100 от 27.03.2008 год.,   № 408 от 19.12.2008 год. и № 456 от 26.02.2009 год.  на Общински съвет – Плевен и заповед № РД-10-277 от 11.03.2009 год. на Кмета на Община - Плевен, отправя покана за представяне на оферти за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки на следните обекти – общински недвижими имоти:          
            1. “Застроен УПИ с площ  5 760 кв.м., отреден за детска градина, находящ се в кв. 20 по плана на с. Бохот, Община – Плевен”;
           2.  “Поземлен имот с идентификатор 56722.651.239 с площ  26 693 кв.м. и с предназначение “За друг вид производствен, складов обект”;
3. “Фурна – едноетажна  сграда със застроена площ от 173 кв.м.,  в парц.ІV,                кв. 53 по плана на с. Николаево”;
4. “Поземлен имот с идентификатор 56722.667.722 с площ  24 552 кв.м. с предназначение “За друг обществен обект, комплекс”.
    І.Изисквания към кандидатите:
1.За изготвянето на правни анализи: правоспособни юристи, съгл. чл.2 от Наредба за анализите на правното състояние и приватизационни оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители.
2.За изготвянето на приватизационна оценка: физически или юридически лица, получили лиценз за оценка на недвижими имоти по реда на гл.ІV от Наредба за анализите на правното състояние и приватизационни оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители и определени по реда на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизациония контрол, включително процесуално представителство.
    3.Кандидатите следва да притежават опит в изработването на анализи на правното състояние и приватизационни оценки на обособени обекти.
4.Не може да участва в процедурата кандидат, който е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност, осъден е с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер по глава V и VІ, раздел І от особената част на Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран.
             5.Анализите на правното състояние и приватизационни оценки следва да бъдат изготвени с оглед изискванията на Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители /ДВ, бр.57 от 11.06.02г./ и Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна /ДВ, бр.87 от 13.09.02г./. Текстовата част на анализите и оценките се изготвят и предават на Възложителя в два екземпляра на хартиен носител и един – на магнитен. Към офертата си кандидатите задължително представят: за правни анализи -  заверени ксерокопия от удостоверения за правоспособност, за приватизационни оценки – заверено ксерокопие на лиценз от Агенцията по приватизация за оценка на недвижими имоти и удостоверение за актуално състояние на фирмата,  както и Декларация по чл.13, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 и Декларация по чл.13, ал.3 от Наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация или след приватизационен контрол, включително процесуално представителство.  Предложението на кандидата е валидно до момента на сключване на договора.
    ІІ.Методика за оценяване на предложенията
               Цена                                           -  50  %
               Опит                                            -  40 %
               Срок на изпълнение                      -  10 %    
       Опитът на кандидатите се оценява на основание представените информация, справки, референции и други за опита си в изготвянето на правни анализи и приватизационни оценки. Срокът за изпълнение може да бъде удължен по искане на изпълнителя, при възникване на обстоятелства, независещи от него, след съгласуване с възложителя.
Предложенията се оценяват въз основа на комплексна оценка (К) по следната формула:
    Ккомпл. = А1 х В1 + А2 х В2 + АЗ х В3,
където  А1 = 50%, А2 = 40%, А3 = 10%, В1, В2 и В3 са бални оценки, вариращи от 0 т. до 50 т.
              За показател В1 - “Цена”
  За І място се дават 50 точки. Определя се процентно съотношение между най-ниското ценово предложение за изпълнение и предложената от кандидата цена.
    Изчисляването се извършва по следния начин:
Ц мин.
В1=50х---------------
Ц канд.

             За показател В2 – “Опит”
             Кандидатите се оценяват, съгласно представената информация, справки, референции и други за опита си в изготвянето на правни анализи и приватизационни оценки.
              За показател В3 - “Срок на изпълнение”
  За І място се дават 50 точки. Определя се процентно съотношение между най-ниското предложение за изпълнение и предложения от кандидата срок.
    Изчисляването се извършва по следния начин:
Ц мин.
В3=50х---------------
Ц канд.

При еднакъв брой точки, определяща ще бъде  предложената цена.
ІІІ.Оферти за участие се подават в отделен запечатан непрозрачен плик за всеки обект и предмет, като върху всеки е написано името на участника, предмета и обекта за който се участва, в Център за административно обслужване  на Община Плевен, в срок до 17,30 часа на 26.03.2009 год.
              ІV.Място за получаване на документи за участие и допълнителна информация:  в стая № 8 на Община Плевен, тел. 064 881 296.
 
Публични търгове за продъжба на нежилищни имоти в с.Горталово Печат
12 Февруари 2009
О Б Щ И Н А - П Л Е В Е Н

На основание Решения № 409 и 421 от 19.12.2008 год. на Общински съвет – Плевен,   обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 8 от 30.01.2009 год.
ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

ОБЕКТИ Начална тръжна цена /лв./ без ДДС Стъпка на наддаване /лв./ Депозит за участие /лв./ Срок за закупуване документация и цена /до/лв./ с ДДС Срок за подаване на предложения /до / Дата и час на провеждане
1. Дворно място с площ 6 705 кв.м. и училищна сграда парц.І, кв. 26, с. Горталово 90 000 5 000 9 000 24.02.09 г. 180 лв. 04.03.09 г. 05.03.09 г. 10,00 часа
2. Скотовъден обор с площ 175 кв.м. в землището на с. Горталово 6 000 300 600 24.02.09 г. 120 лв. 04.03.09 г. 05.03.09 г. 13,30 ч.

1.Търговете ще се проведат в Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2, Актовата зала на I етаж на посочените дати и часове.
2.Тръжни документации за участие се закупуват от център за административно обслужване  на Община Плевен срещу съответната сума за всеки обект, платима в брой или  с платежно нареждане по банкова сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк, клон Плевен, всеки работен ден до 16.30 ч., до посочените срокове за закупуване.
3.Депозитите за участие се внасят по банкова сметка IBAN BG43 UNCR 9660 3311 9710 10, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк, клон Плевен, след закупуване на тръжни документации, до 16 ч. до посочените срокове за подаване на предложения.
4.Предложения за участие се подават в запечатани непрозрачни пликове с надписано наименование на обекта и  участника в Център за административно обслужване на Общината, до 17,30 ч. до посочените срокове.
5.Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датите за провеждането на търговете, след закупуване на тръжни документации и предварителни заявки в отдел “ОПКП”.
За справки: Община Плевен, стая № 8, тел. 881 296;
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 Следваща > Последна >>

Резултати 20 - 38 от 41

© 2015 .::ОБЩИНА ПЛЕВЕН::.